English 

 

 

 


 

 

اساسنامه شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
 

   

 

فصل اول:

 

ماده 1 : نام : شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و نوع آن توزیعی است  که در این اساسنامه به اختصار : (( تعاونی)) نامیده می­شود.

ماده 2 : اهداف تعاونی :

1.    ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی

2.    تامین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و کمک به  تحقق عدالت اجتماعی

3.    تامین نیازمندیهای مصرف کنندگان عضو در چهارچوب مصالح عمومی و کاهش هزینه ها و قیمت ها

 

ماده3 : موضوع فعالیت:

تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندیهای اعضا و خانواده های آنان و همچنین انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن

الف – ارائه خدمات بهداشتی درمانی برای اعضا

ب – تدارک وسایل حمل و نقل جهت استفاده اعضا

ج – ایجاد باشگاهها ، رستورانها برای اعضا و تاسیس انواع آموزشگاهها برای اعضا و فرزندان آنها

اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی،صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر

- اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعتباري از منابع بانكي صندوق تعاون  و ديگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.

- اخذ كمك و هداياي نقدي و غير نقدي از دولت، اشخاص حقيقي يا حقوقي.

- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها

- سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربسرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی .

تبصره 1 : در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی ، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

 

ماده 4: حوزه عمليات تعاوني استان تهران مي‌باشد.

 

ماده 5: مدت تعاوني از تاريخ ثبت نامحدود است.


ماده 6: مرکز اصلي عملیات تعاوني شهر تهران  و نشاني آن: میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی جنب کوچه کاج ساختمان شهید رحیمی وزارت جهاد کشاورزی تلفن 66439478است.

هیات مدیره میتواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده ویا عندالاقتضا در مورد تغییرات آن اقدام کند، در اینصورت می بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور توسط هیات مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و به اداره کل تعاون استان محل اصلی تعاونی ارسال گردد.

 

ماده 7: سرمايه اوليه تعاوني مبلغ 1292000 ريال است که به 646 سهم 2000 ريالي منقسم گرديده است، مبلغ 1292000 ريال آن نقدا توسط اعضاء پرداخت و مبلغ .....................ريال آن توسط اعضا پرداخت و مبلغ ......ریال آن توسط .........تامين ودر تعهد آنان میباشدومعادل.............................ریال نیز به صورت آورده غیر نقدی توسط اعضا تقویم و به تعاونی تسلیم آنها گردید.

ماده 8 : هر يك از اعضاء تعاوني يايد حداقل معادل يك سوم مبلغ اسمي سهامي را كه خريداري نموده اند در موقع تاسيس تعاوني پرداخت كند .

تبصره : اعضا مكلفند ظرف مدتي كه مجمع عمومي عادي تعيين ميكند واز دو سال تجاوز نخواهد كرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تاديه نمايد.

ماده 9: تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اينکه مجمع عمومي عادي تصويب نمايند که بعضي از اعضاء سهم بيشتري خريداري نمايند. در هر حال حداکثر سهم خريداري هر عضو نبايد از15درصد کل سهام تجاوز کند.

ماده 10: سهام تعاوني با نام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن‌ به اعضا يا متقاضيان عضويت واجد شرايط جديد با موافقت هيأت  مديره و با رعايت سقف موضوع ماده 9 مجاز مي‌باشد.

ماده 11: تعاوني ظرف مدت يک سال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه، حسب مورد به هر يک از سهامداران به ميزان سهامي که خريداري کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.

تبصره 1: ورقه سهام بايد متحدالشکل، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي هر سهم، تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يک نفر از اعضاي هيأت  مديره که داراي امضاي مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاوني بايد به سهامداران گواهينامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است، تحويل نمايد.

تبصره 2: نام و نشاني و تعداد سهم هر يک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن مي‌بايست در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد.

فصل دوم: مقررات مربوط به عضويتماده 12:
عضويت در تعاوني منحصراً براي اشخاص حقيقي و یا حقوقی غیر دولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاداست.


الف: شرايط عمومي   1-  
تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-  عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3-  عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.

4-  درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل یکصد پنجاه  سهم از سهام تعاوني. توضیح اینکه اجرای این بند صرفاً برای آن دسته از افرادیکه بعد از تصویب این بند به عضویت شرکت تعاونی در می آیند قابل اجرا خواهد بود.


ب- شرايط اختصاصي:


شاغلین، و بازنشستگان و مستمری بگیران
و ارت جهاد جشاورزی ، شرکتها و موسسات تابعه


تبصره:
احراز شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيأت  مديره است، ضمن اينکه هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضو حائز شرايط نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفايت امکانات و ظرفيت تعاوني. هيأت  مديره مکلف است در مواردي که متقاضيان فاقد هر يک از شرايط مذکور باشند، درخواست عضويت آنها را رد کند.

ماده 13: مسئوليت مالي اعضا در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

تبصره: مسئوليت دستگاه‌هاي عمومي تامين کننده سرمايه تعاوني (موضوع ماده 17 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي‌باشد مگر اينکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.


ماده 14:
کليه اعضا مکلفند به وظايف و مسئوليت‌هايي که در حدود قوانين و مقررات تعهد کرده‌اند، عمل کنند.


ماده 15:
تعاوني مي‌تواند توسط هيأت  مديره طلب خود را از عضو با اخطار کتبي
مطالبه نمايد و در صورت وصول نشدن و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطارنامه، از کل مطالبات وي از تعاوني و در صورت عدم تکافو از بهاي سهام وي برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور کفايت نکند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.


ماده 16:
خروج عضو از تعاوني، اختياري است و نمي‌توان آن را منع کرد.


تبصره:
در صورتي که خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

 

ماده 17: در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي‌شود:

1-     از دست دادن هر يک از شرايط عمومي و اختصاصي عضويت مقرر در اين اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذي‌ربط.

2-     عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار کتبي توسط هيأت  مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.

3-     ارتکاب اعمالي که موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يک سال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي که به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد کند و يا با آن رقابت ناسالم نمايد.

تبصره: تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هيأت  مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.

ماده 18: در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وي بر اساس ارزش روز محاسبه و پس از منظور نمودن ساير مطالبات وي به ديون تعاوني تبديل مي‌شود و پس از کسر بدهي وي به تعاوني، به او يا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.

تبصره: در صورتي که ورثه تقاضا نمايد که سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي و مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عين قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيأت  مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي‌شود.

ماده 19: در صورت فوت عضو، ورثه‌ وي که واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده 11 اين اساسنامه باشند، عضو شناخته مي‌شوند و در صورت تعدد بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد سهم خود را به تعاوني بپردازند اما اگر کتباً اعلام نمايند که مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچکدام واجد شرايط نباشند عضويت لغو مي‌گردد.

تبصره: اگر تعدد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيأت  مديره، عضو تعاوني شناخته مي‌شوند.

فصل سوم: ارکان تعاوني

ماده 20: ارکان تعاوني عبارتست از:

1-               مجمع عمومي

2-               هيأت  مديره

3-               بازرس يا بازرسان

 

1- مجمع عمومي

ماده 21: مجامع عمومي شرکت به دو صورت تشکيل خواهد شد: مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق‌العاده.

تبصره: چگونگي تشكيل مجمع عمومي وساير مقررات مربوطه مطابق آيين نامه تشكيل مجامع عمومي (موضوع تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاوني) خواهد بود.دعوت مجمع عمومی باید به وسیله آگهی در روزنامه کثیر النتشار و یا دعوت نامه کتبی  با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامنگاه قانونی اعلام شده عضو به شرکت انجام گیرد و علاوه بر آن به الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و همچنین انبارها و فروشگاههای تعاونی نیز الزامی است. 

2- هيأت  مديره

ماده 22: هيأت  مديره مرکب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد که از ميان اعضا براي مدت سه سال با راي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي‌شوند. حائزين اکثريت بعد از اعضاي اصلي به ترتيب علي‌البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب مجدد هر يک از اعضاي اصلي و علي‌البدل حداکثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.

تبصره1: افرادي که در هر يک از نوبت‌هاي متوالي بعدي موفق به کسب دو سوم آراي کل اعضاي تعاوني شوند از ممنوعيت مندرج در اين ماده مستثني خواهند بود.

تبصره 2: هيأت  مديره در اولين جلسه از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس هيأت  مديره يک نفر را به عنوان نائب رئيس و يک نفر را به عنوان منشي انتخاب مي‌کند.

تبصره 3: در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر هر يک از اعضاي اصلي هيأت  مديره يکي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراي بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت  مديره شرکت مي‌نمايد. غيبت غيرموجه مکرر به مواردي اطلاق مي‌شود که عضو، عليرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غيرمتوالي طي يک سال در جلسات هيأت  مديره حاضر نشود.

تبصره 4: در صورت استعفاي دسته جمعي و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوق‌العاده، مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيأت  مديره مستعفي و يا وزارت تعاون براي انتخاب هيأت  مديره جديد تشکيل خواهد شد.

تبصره 5: در مواردي که هيأت  مديره از اکثريت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تکميل اعضاي هيأت  مديره، به وزارت تعاون اختيار داده مي‌شود که به منظور اداره امور جاري تعاوني، براي جانشيني اشخاصي که به هر دليل در جلسات هيأت  مديره شرکت نمي‌کنند از ميان اعضاي تعاوني تعداد لازم موقتاً حداکثر براي مدت پنج ماه انتخاب شوند.

ماده23: پس از انقضاي مدت ماموريت هيأت  مديره در صورتي که هيأت  مديره جديد انتخاب نشده باشد هيأت  مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيأت  مديره جديد کماکان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عهده خواهد داشت.

ماده 24: هيأت  مديره مکلف است جهت مديريت تعاوني و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيأت  مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضا يا از خارج تعاوني براي مدت دوسال به عنوان مديرعامل تعاوني انتخاب کند که زيرنظر هيأت ‌مديره انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که بنا به پيشنهاد هيأت  مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.

ماده 25: جلسات هيأت  مديره حداقل هر دو هفته يکبار بنا به دعوت رئيس يا نايب رئيس هيأت  مديره و يا مديرعامل يا اکثريت هيأت  مديره با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيأت  مديره تشکيل و رسميت مي‌يابد و براي اتخاذ تصميم راي اکثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيأت  مديره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هيأت  مديره ثبت مي‌گردد و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

تبصره: جلسه فوق‌العاده هيأت  مديره با دعوت کتبي رئيس يا نائب رئيس هيأت  مديره يا مديرعامل در صورت عدم دعوت کتبي آنان با دعوت کتبي اکثريت اعضاي هيأت  مديره تشکيل مي‌گردد.

ماده 26: هيأت  مديره جز در مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده، در ساير موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات
 بخش تعاوني و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده‌دار وظايف ذيل است
:

1-               دعوت مجمع عمومي (عادي- فوق‌العاده).

2-               اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط.

3-     نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد حدود وظايف و اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل به مجمع عمومي.

4-     قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يکديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاي هر يک از اعضاي هيأت  مديره.

5-     تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارايه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصميم.

6-               تهيه وتنظيم دستورالعمل‌هاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.

7-     پيشنهاد آيين‌نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي هيأت  مديره و پاداش آن که بايد در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصويب مجمع عمومي عادي.

8-               تعيين نماينده يا وکيل در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها با حق توکيل غير.

9-     تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني که تعاوني در آنها مشارکت دارد.

10-    تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يک يا دو نفر از اعضاي هيأت  مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.

11-    نظارت بر مخارج جاري شرکت و رسيدگي به حساب‌ها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي.

12-    انجام ساير وظايف و تکاليفي که به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني بر عهده هيأت  مديره گذارده شده است.

ماده 27: هيأت  مديره نماينده قانوني تعاوني است و مي‌تواند مستقيماً و يا با وکالت با حق توکيل اين نمايندگي را در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها اعمال کند مسئوليت هيأت  مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وکيل است در مقابل موکل.

ماده 28: معاملات تعاوني با هريک از اعضا هيأت مديره، مديرعامل، بازرس/بازرسان تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني مي‌رسد.

ماده 29: هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهد و هيچ يک از اعضاي هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت ، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمايندگي کتبي از طرف
 هيأت مديره داشته باشد. هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با اکثريت سه چهارم آرا به مديرعامل تفويض کند.

ماده 30: تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيأت مديره سابق به هيأت مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيأت مديره و تأييد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گيرد و کليه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودي‌هاي تعاوني به هيأت مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.

تبصره: شروع تصدي مشروط به اين است که دروره قبلی خاتمه يافته باشد. بعد از قانوني شدن شروع تصدي، تا زماني که ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيأت  مديره جديد مي‌تواند اختيارات محدودي را به هيأت  مديره قبلي تفويض کند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيأت  مديره جديد باشد.

ماده 31: مراتب نقل و انتقال بايد در صورت مجلس منعکس و به امضاي اکثريت اعضاي هيأت  مديره سابق و اعضاي هيأت  مديره جديد و بازرس/ بازرسان شرکت برسد. صورت‌مجلس مذکور بايد جزو اسناد شرکت نگهداري شود.

تبصره : در صورتي که اعضاي هيأت  مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غير مجاز در اموال غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

ماده 32: استعفاي هريک از اعضاي هيأت  مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايفي که به وي محول شده است را نخواهد کرد.

ماده 33: هيچ يک از اعضاي هيأت  مديره يا بازرس / بازرسان / يا مديرعامل تعاوني نمي‌توانند سمت بازرسي يا مديريت عامل و يا عضويت هيأت  مديره شرکت تعاوني ديگر را با موضوع و فعاليت مشابه قبول کند.

تبصره – اعضای هیت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومیحقوق و مزایا دریافت نمایند در صورتیکه عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوطه صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد . حداقل و حد اکثر حقوق هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای است که به تائید وزارت تعاون خواهد رسید.

ماده 34: نخستين هيأت مديره تعاوني موظف است ظرف يک ماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت در مراجع ذي‌صلاحيت اقدام کند.

ماده 35: داوطلبان عضويت در هيأت  مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل تعاوني بايد واجد شرايط زير باشند:

1-               تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-               ايمان و تعهد عملي به اسلام

3-     دارا بودن حداقل 3 سال تجربه موثر و يا تحصيلات دانشگاهي مرتبط براي اکثريت اعضاي هيأت  مديره وبازرسان

4-               عدم ممنوعيت قانوني و حجر

5-               عدم عضويت در گروه‌هاي محارب و عدم ارتکاب جرايم بر ضد امنيت و جعل اسناد

6-     عدم سابقه محکوميت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشکستگي به تقصير.

 

3- بازرسي

ماده 36: مجمع عمومي عادي 3 نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي را  براي مدت يک‌سال مالي به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب مي‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. و مجمع همزمان نیز 1 نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کنند.

تبصره 1: در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس / هريک از بازرسان اصلي، هيأت  مديره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان علي‌البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت نمايد.

تبصره 2: حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصويبمجمع عمومي تعيين مي‌گردد. تبصره 3: تا زماني که بازرس / بازرسان جديد انتخاب و قبولي سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان قبلي کماکان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند.

ماده 37: وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است:

1-     نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه.

2-     رسيدگي به حساب‌ها، دفاتر، اسناد و صورت‌هاي مالي شخصاً، و يا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اين صورت پرداخت هزينه کارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود.

3-               رسيدگي به شکايات اعضا و ارايه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذي‌ربط.

4-     تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هيأت  مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.

5-     نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارش‌هاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني و مراجع ذي‌ربط.

تبصره1: بازرس يا بازرسان موظفند گزارش جامعي راجع به وضع تعاوني به مجمع عمومي عادي تسليم کنند. گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاوني آماده باشد. در صورتي که تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هريک مي‌توانند به تنهايي وظايف خود را انجام دهند. ليکن کليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذکر دليل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2: بازرس / بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌تواند / مي‌توانند بدون حق راي در جلسات هيأت  مديره شرکت کند / کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارد / دارند.

ماده 38: در صورتي که هريک از بازرسان تشخيص دهد که هيأت  مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتکب تخلفاتي گرديده است و به تذاکرات ترتيب اثر نمي‌دهد مکلف است از هيأت  مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.

ماده 39: بازرس يا بازرسان نسبت به تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئولند.

 

فصل چهارم: مقررات مالي

ماده 40: ابتداي سال مالي تعاوني اول فروردین ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه هر سال شمسی خواهد بود به استثناي سال اول تاسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان اسفند ماه است.

 

ماده 41: هيأت  مديره موظف است نسخه‌اي از گزارش‌ها، صورت‌هاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حساب‌هاي عملکرد و سود و زيان، پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاريخ تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي بازرس / بازرسان تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يک‌بار تراز آزمايشي حساب‌هاي تعاوني را همراه با تجزيه تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس/بازرسان قرار دهد و نسخه‌اي از آنها را نيز به وزارت تعاون و اعضا ارسال دارد.

ماده 42: هريک از اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني گزارش و يا

 

شکايت خود را به بازرس يا بازرسان اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن به شکايت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هيأت  مديره مکلف به اجراي نظر وزارت مزبور که به طور کتبي و رسمي ابلاغ مي‌شود خواهد بود. مديران تعاوني موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس يا حسابرسان رسمي همکاري بنمايند و کليه اسناد و مدارک مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.

ماده 43: در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورت‌هاي مالي،‌ رعايت اصول، موازين، استانداردها و روش‌هاي متداول حسابداري کشور و ساير قوانين و مقررات جاري الزامي است.

ماده 44: هدايا و کمک‌هاي بلاعوض در صورتي که از طرف اعطا کننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد، اگر نقدی باشد به حساب در آمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب در آمد منشور خواهد شد.   

  ماده 45: افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها،صندوق تعاون و موسسات اعتباري پس از تصويب هيأت  مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيأت  مديره امکان‌پذير خواهد بود.

ماده 46:‌ سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي‌شود:

1-     از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي، به عنوان ذخيره قانوني منظور مي‌شود.

2-     حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت  مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.

3-               چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي‌گردد.

4-     درصدي از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌شود.

5-     پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص به نسبت سهام و مدت عضویت بین اعضا تقسيم مي‌گردد

تبصره 1: ذخيره قانوني تا زماني که مبلغ کل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذکور به ميزان يک چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.

تبصره 2: تعاوني مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداکثر يک دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقي‌مانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.

تبصره 3: هيأت  مديره مي‌تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام‌المنفعه تخصيص دهد.

فصل پنجم: مقررات عمومي

ماده 47: هريک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاوني که بدون عضويت، در تعاوني مشارکت يا سرمايه‌گذاري کرده باشد مي‌توانند نماينده‌اي براي  نظارت در تعاوني و حضور در جلسات مجمع عمومي و هيأت  مديره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده 48: انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني که مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تامين‌کننده اعتبار و کمک مالي و امکانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 49: در صورتي که مجمع عمومي فوق‌العاده هر نوع تغييري را در مفاد اساسنامه تصويب کند تنها در صورت تأييد وزارت تعاون (از جهت انطباق با قوانين بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.

ماده 50: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 51: ادغام تعاونی ویا انحلال آن تابع ظوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه های اجرایی مربوطه می باشد.

ماده52: در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شرکت‌هاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه، موضوع اختلاف براي داوري به صورت کدخدا منشي به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذي‌ربط آن، اختلافي بروز نمايد، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوري (به صورت کدخدا منشي) ارجاع مي‌شود. در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و ساير تعاوني‌هايي که موضوع فعاليت آن‌ها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوري (به صورت کدخدا منشي) خواهد بود.

 

اين اساسنامه در 52 ماده و27 تبصره در مجمع عمومي فوق العاده مورخ  24/4/1388 به تصويب رسيد. و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و قانون شرکتهای تعاونی ( در مواردیکه به قوت خود باقی است) آئین نامه ها و دستور العمل های قانونی و قراردادهای منعقد بین شرکت و اعضا ویا موسسات طرف قرارداد می باشد.