English 
اطلاعیه شماره 3

 

اطلاعیه شماره 3
 
     
ساعات کار فروشگاه

قابل توجه اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد کشاورزی وعموم  

سلام علیکم

 

احتراماً ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای  کلیه اعضاء گرامی و همکاران محترم به اطلاع
 می­رساند ساعات کارفروشگاه مرکزی(میدان انقلاب) ازروزشنبه مورخه 96/3/6 طبق ساعات کار ذیل آماده اراء خدمت به مراجعین محترم میباشد   


شنبه تاچهارشنبه :  از ساعت 8/30    الی   17   بطور یکسره

پنجشنبه ها          :  از ساعت 8/30   الی  13   بطور یکسره  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 سید حسین امامی رضوی   
                                                                                مدیرعامل وعضو هیات مدیره                           

 
اطلاعیه

                                                       اطلاعیه


اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد کشاورزی


سلام علیکم

احتراماً پیروآگهی مجمع عمومی نوبت اول  منتشره بتاریخ  1396/03/03 باعنایت به بند  5 دستور جلسه )انتخاب هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل (   بدینوسیله از اعضائیکه داوطلب ثبت نام درانتخابات می باشند دعوت می شود  شخصاً باهمراه داشتن مدارک ذیل حداکثرتا 24 ساعت قبل از تشکیل مجمع فوق به  دفتر مدیریت اموراداری وسهام شرکت  واقع در ساختمان شهید رحیمی (میدان انقلاب) مراجعه وفرم ثبت نام را تکمیل نمایند .

      مدارك  :

       - دفترچه تعاوني مصرف

        - آخرين حكم كارگزيني

       - كپي آخرين مدرك تحصيلي

       - كپي از كارت ملي وشناسنامه


                        سید حسین امامی رضوی

                                                                                مدیرعامل وعضو هیات مدیره

اطلاعیه
Untitled Document

سازما

اگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول  شركت تعاوني مصرف كاركنان وزارت جهاد كشاورزي به شماره ثبت 54592

بدينوسيله ازكليه اعضاء محترم شركت تعاوني مصرف كاركنان وزارت جهاد كشاورزي دعوت مي­شود تا در  مجمع عمومي عادي نوبت اول كه راس ساعت 14 روزدوشنبه مورخه1396/03/29درمحل  نماز خانه ساختمان شهید رحیمی   واقع در میدان انقلاب ابتدای کارگر جنوبی جنب کوچه کاج نشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

دستورجلسه :

-          استماع گزارش هيئت مديره وبازرسان 

-          رسيدگي واتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهی به سال 1395- بودجه سال 1396

-          تقسيم سودوتخصيص وتصويب پاداش هيات مديره، بازرسان، مدير عامل و كاركنان شركت تعاوني مصرف

-          ارائه گزارش و اتخاذ تصمییم در خصوص ساختمان شهید رحیمی

-          انتخاب  اعضاء  هئیت مدیره و بازرسان (اصلی وعلی البدل)

توضیحات:

1.     اگر حضور عضوی درمجمع عمومي میسر نباشد، میتواند وکالتاً حق اعمال رای را به غیر دهد و هر عضوی می­تواند وکالت حد اکثر  سه تفر عضو و شخص غیر عضو وکالت یک نفر عضو را بپذیرد. در این صورت تائید نمایندگیهای      تام الاختیار  با امضاء هیات مدیره و بازرس تعاونی خواهد بود بدین منظور عضو متقاضی اعطاء نمایندگی بايد حد اکثر تا 24 ساعت قبل از روز برگزاری مجمع به همراه نماينده خود وبا  همراه داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر  درمحل دفتر شركت تعاوني حاضرتا پس ازاحراز هويت طرفين عضويتمتقاضي  و اهلیت نماینده ،برکه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد لازم به ذکر است در روز برگزاری مجمع  هیچگونه وکالتنامه ای تائید و صادر نمی گردد.در ضمن همراه داشتن دفترچه تعاونی مصرف و کارت ملی در روز مجمع الزامی است

 

2.    کاندیداهای اعضای هئیت مدیره و بازرسان بایست مدارک خود را حداکثر تا 24 ساعت قبل از روز برگزاری مجمع به دفتر تعاونی تحویل و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. 

مدارك :
 دفترچه عضويت تعاوني مصرف- آخرين حكم كارگزيني  - كپي آخرين مدرك تحصيلي- كپي از كارت ملي وشناسنامه

3.   مصوبات این مجمع در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ظوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  سيدحسين امامي رضوي        

                                                                                                   مدیر عامل و عضو هيئت مديره

 

 

 

 

 


آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت تعاوني مصرف كاركنان وزارت جهاد كشاورزي


بدينوسيله ازكليه اعضاء محترم شركت تعاوني مصرف كاركنان وزارت جهاد كشاورزي دعوت ميشود تادرمجمع عمومي عادي نوبت دوم اين شركت تعاوني كه راس ساعت 14روزیکشنبه مورخه96/04/18 درمحل نمازخانه ساختمان وزارت جهاد کشاورزی واقع درخیابان طالقانی - تقاطع ولیعصر تشكيل ميگردد حضوربهمرسانند  


دستورجلسه

 

استماع گزارش هيئت مديره وبازرسان  

رسیدگي واتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهی به سال 95و بودجه سال 96

تقسيم سودوتخصيص وتصويب پاداش هيات مديره،بازرسان،مدير عامل و کاركنان شركت تعاونی

ارائه گزارش واتخاذ تصمیم درخصوص ساختمان رحیمی

انتخابات اعضای هیات مدیره وبازرسان (اصلی وعلی البدل)

توجه: باعنایت به بند4 دستورجلسه داوطلبان سمت هیات مدیره وبازرسي شركت، جهت ثبت نام حداکثرتا 15 روز ازتاریخ انتشاراین آگهی مهلت دارند با همراه داشتن مدارك ذيل به دفترمديريت شركت به آدرس ميدان انقلاب ابتداي كارگر جنوبي- ساختمان شهيد رحيمي مراجعه ونسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند   

مدارك :

دفترچه عضويت تعاوني مصرف- آخرين حكم كارگزيني - كپي آخرين مدرك تحصيلي- كپي از كارت ملي وشناسنامه  

ضمناً درصورتيكه هريك از اعضاء نتوانددرمجمع عمومي فوق حضوريابد ميتوانداستفاده ازحق راي خودرا براي حضورواعمال راي درمجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذارنمايد.تعدادآراء وكالتي هر عضوحداكثر سه راي وهرشخص غيرعضوتنها يك راي خواهد بود.تائيد نمايندگي هاي تام الاختيار فوق با امضای یکی ازاعضاء هیات مدیره وامضای یکی ازبازرسان ميباشد بدين منظور عضومتقاضي اعطاي نمايندگي بايددرمهلت مقررذيل به همراه نماينده خود وبا همراه داشتن اصل دفترچه عضويت درمحل دفتر شركت تعاوني حاضرشود و پس ازاحراز هويت طرفين عضويت متقاضي و واهلیت نماینده وكالت نامه راتائيد و ورقه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.مهلت پذيرش نمايندگيهاي فوق ازتاريخ انتشاراين آگهي حداكثر 15 روز میباشد لازم به ذکر است درروز برگزاری مجمع هیچ گونه وکالتنامه ای تائید وصادر نمیگردد. ضمناً همراه داشتن دفترچه تعاونی مصرف وکارت ملی جهت حضور در مجمع عمومی الزامی است

                               سیدحسین امامی رضوی  
                            مدیرعامل وعضو هیات مدیره